Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva) podľa ustanovení § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.

Likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné zrušenie spoločnosti (okrem likvidácie na základe rozhodnutia súdu).

 

Likvidácia spoločnosti pozostáva z 2 krokov:

1. ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ

Prvým krokom na zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným je prijatie rozhodnutia na mimoriadnom valnom zhromaždení, alebo rozhodutia jediného spoločníka (ak má s. r. o. len jediného spoločníka) o nasledovnom:

a) o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným; a súčasne
b) o vymenovaní likvidátora spoločnosti; a súčasne
c) o vstupe spoločnosti do likvidácie.

 

Cena za prvý krok likvidácie je 119€

2. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vždy sa vykoná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Likvidáciu vykonáva likvidátor. Ten vykonáva všetky úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, pričom ide predovšetkým o nasledovné úkony:

a) podať návrh na zápis zmeny do Obchodného registra;

b) podať daňové priznanie k dani z príjmov

c) vypracovať všetky potrebné účtovné úkony

d) vypracovať konečnú správu o priebehu likvidácie

e) získať súhlas správcu dane.

 

Nasleduje zánik s.r.o.

Likvidátor do 90 dní od schválenia účtovnej závierky, konečnej správy spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, podá návrh na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra.

Cena za druhý krok likvidácie je približne 350€

(záleží od konkrétneho prípadu)