Zápis konečného užívateľa výhod len za 29€.

S účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

  • meno, priezvisko, 
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.
konečný užívateľ výhod v s.r.o.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi).

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Postup zápisu konečného užívateľa výhod

Kontaktujete nás telefonicky alebo e-mailom. Následne Vám pošleme formulár, ktorý nám vyplníte a pošlete naspäť.

Vypracujeme a pošleme Vám dokumenty potrebné k zapísaniu konečného užívateľa výhod do Vašej s.r.o., buď e-mailom alebo poštou na Vami zadanú adresu.

Ihneď po prevzatí podpísaných dokumentov podávame návrh na zápis konečného užívateľa výhod do spoločnosti na príslušnom úrade.

Do 7 dní je konečný užívateľ výhod zapísaný v obchodnom registri. Následne Vám zašleme potvrdenie o vykonaní zápisu do Obchodného registra SR.